Askeri Cezada Cezaların Ertelenmesi

  • Anasayfa
  • Askeri Cezada Cezaların Ertelenmesi

Askeri Cezada Cezaların Ertelenmesi

Askeri Ceza Kanunun 21'inci maddesinde şahsi hürriyeti tahdit eden cezalar; ağır hapis ve hapis ile kısa hapis cezası olarak düzenlenmiş, Ağır hapis ve hapis cezalarının mahiyeti ve neticeleri ve icrası Türk Ceza Kanununda düzenlenen hususlara tabi o

Askeri Cezada Cezaların Ertelenmesi

Askeri Cezada Cezaların Ertelenmesi

Askeri Ceza Kanununda Düzenlenen Cezalar
Askeri Ceza Kanunun 21'inci maddesinde şahsi hürriyeti tahdit eden cezalar; ağır hapis ve hapis ile kısa hapis cezası olarak düzenlenmiş, Ağır hapis ve hapis cezalarının mahiyeti ve neticeleri ve icrası Türk Ceza Kanununda düzenlenen hususlara tabi olduğu ifade edilmiştir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun kanun 46/1 maddesinde düzenlenen hapis cezaları ise, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli hapis cezaları şeklinde üçe ayrılmış, süreli hapis cezaları ise 49/2 maddesinde kısa süreli hapis cezası ve uzun süreli hapis cezası olarak ikiye ayrılmıştır. Bu kapsamda bir ay ile yirmi yıl arasında verilen hapis cezasına süreli hapis cezası, bir ay ile bir yıl ve arasında hükmedilen hapis cezasına ise kısa süreli hapis cezası denilmektedir. Askeri Ceza Kanunda düzenlenen diğer bir hapis cezası ise  Türk Ceza kanunda süreli hapis cezası başlığı altında düzenlenen kısa süreli hapis cezasından farklı olarak 23'üncü maddede düzenlenme bulan "kısa hapis cezaları"dır. Kısa Hapis Cezaları Askeri Ceza Kanununda Göz hapsi, Oda hapsi ve Katıksız hapis olarak düzenlenmiş olup konumuz gereği erteleme hükümlerine tabi değildir. 

Askeri Ceza Kanununda Cezaların Ertelenmesi

Askerî disiplini sürdürmek, adalet ile disiplin arasında dengeyi sağlamak, adil ve sürekli bir disiplin düzeni oluşturmak amacıyla düzenlenen 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunun Yedinci Fasılının "cezaların tecili" başlıklı 47'inci maddesinde düzenleme bulan erteleme; 
"Türk Ceza Kanununun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümleri, askeri suçlar hakkında da uygulanır.
Ancak aşağıdaki hâllerde hapis cezaları ertelenmez:
A) Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın üç ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması.
B) Fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.
C) Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi.
D) Daha önce sırf askeri bir suçtan dolayı mahkûm olunması." şeklinde ifade edilmiştir.

Madde metninden de görüleceği üzere Türk Ceza Kanununun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümleri, askeri suçlar hakkında da uygulanacağı düzenlenmiş olmakla birlikte Türk Ceza Kanunundan farklı olarak suçun faili konumunda olan asker şahısların yerine getirdiği görevin önemi ve disiplinin idamesi amacıyla farklı düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bu kapsamda Türk Ceza Kanununun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması Askeri Ceza Kanununda düzenlenen dört fıkra haricinde mümkündür.

Türk Ceza Kanunun "Hapis Cezalarının Ertelenmesi" başlıklı 51'inci maddesinde işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilenlerin cezasının erteleneceği düzenleme altına alınmıştır. Maddede erteleme süresinin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıl olacağı ifade edilmiştir. Fail hakkında erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;
a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,
b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda
mahkemede bir kanaatin oluşması koşulları aranmıştır. Maddenin 2'nci fıkrasında ise, Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabileceği, bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edileceği düzenlenmiştir.

Görüleceği üzere Askeri Ceza Kanununa muhafaletten kişi hakkında yapılan yargılama sonrasında işlenen suçlar Askeri Ceza Kanunun 47'nci maddesinin (a), (b), (c) ve (d) fıkrasında belirtilen hususlar kapsamında olmamakla birlikte Türk Ceza Kanunun 51'inci maddesinin 1'inci fıkrasında belirlenen koşullar dahilindeyse fail hakkında hükmolunan ceza ertelenebilmektedir. Bu kapsamda cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlemekte ancak bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olmamaktadır. Denetim süresi içinde fail hakkında;
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,
b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde
barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine mahkemece karar verilebileceği gibi Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilmektedir. Hükümlünün erteleme kararı ile birlikte hakkında tesis edilen denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, infaz hâkiminin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine infaz hâkimliğince karar verilmektedir. Nihayetinde denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılmaktadır.

1