Amirin İzni Olmaksızın Görev Yerini Terk Etmek

  • Anasayfa
  • Amirin İzni Olmaksızın Görev Yerini Terk Etmek

Amirin İzni Olmaksızın Görev Yerini Terk Etmek

Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek bir disiplin suçudur. Bu disiplin suçu hem jandarma personeli hem de Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan polis memurları için düzenlemiştir. Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek (amirin izni

Amirin İzni Olmaksızın Görev Yerini Terk Etmek

Amirin İzni Olmaksızın Görev Yerini Terk Etmek

Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek bir disiplin suçudur. Bu disiplin suçu hem jandarma personeli hem de Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan polis memurları için düzenlemiştir. Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek (amirin izni olmaksızın görev yerinden ayrılmak) disiplin suçu 7068 sayılı 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda düzenlenmiş olup bu disiplin suçuna karşı verilecek disiplin cezası Yirmidört Ay Uzun Süreli Durdurma Cezasıdır. Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek disiplin suçunu işleyen kişiye Yirmidört Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası verilebilecektir. Nitekim Emniyet Genel Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan bir polis Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek disiplin suçunu işlediğinde amirleri tarafından Yirmidört Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası ile tecziye edilebilecektir. Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek disiplin suçu nedeniyle Yirmidört Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası veya bir alt ceza ile tecziye edilen polis memuru ya da jandarma personeli bu cezanın kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içinde idari mahkemelerde idari işlemin iptali davası açabileceklerdir. Nitekim bu hak Anayasal hak arama özgürlüğünün bir sonucu olup davaları ister kendileri ister memur davalarına bakan avukatlar vasıtasıyla da açabileceklerdir. Ancak disiplin hukuku ve disiplin kanunu kendine has özellikler barındıran ve uzmanlık gerektiren bir alan olduğundan mütevellit bu tür davaların memur davalarına bakan avukatlar, idari dava avukatı vasıstası ile takip ettirilmesi tavsiye olunmaktadır.

Amirin İzni Olmaksızın Görev Yerini Terk Etmek Danıştay Kararları

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2016/21045
K. 2020/356
T. 29.1.2020

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

• DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ ( Davacının Çevre Koruma Nöbetçisi Olarak Görevlendirildiği Zaman Dilimi İçerisinde Amirinden İzin Almaksızın Görev Yerini Terk Etmesi Durdurma İle Cezalandırılmasını Gerektirdiğinden Cezalandırılmasına İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
• GÖREV YERİNİN TERK EDİLMESİ ( Davacının Nöbet Saatleri Arasında Şubenin Arka Tarafında Silahsız Olarak Çevre Koruma Nöbetçiliği Görevini Yerine Getirmesi Gerekirken Nöbet Yerini Görür Vaziyette Fuar İçerisindeki Çay Bahçesinde Arkadaşı İle Sohbet Ettiği - Durdurma Cezası İle Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Görülmediği )
• DURDURMA CEZASI ( İptali İstemi - Davacının Çevre Koruma Nöbetçisi Olarak Görevlendirildiği Zaman Dilimi İçerisinde Amirinden İzin Almaksızın Görev Yerini Terk Etmesinin Durdurma İle Cezalandırılmasını Gerektirdiği/Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü/m.11,15

ÖZET : Dava, disiplin cezasının iptali istemine ilişkindir. Uyuşmazlıkta, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipler ve Güven Timleri Büro Amirliğinde polis memuru olarak görev yapan ve çevre koruma nöbetçisi olarak görevlendirilmiş olan davacının nöbet saatleri arasında Şubenin arka tarafında silahsız olarak çevre koruma nöbetçiliği görevini yerine getirmesi gerekirken nöbet yerini görür vaziyette fuar içerisindeki çay bahçesinde arkadaşı ile sohbet ettiği hem davacının hem de arkadaşının soruşturma kapsamındaki ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacının çevre koruma nöbetçisi olarak görevlendirildiği zaman dilimi içerisinde amirinden izin almaksızın görev yerini terk etmesi Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 11. maddesi uyarınca cezalandırılmasını gerektirdiğinden, anılan Tüzük'ün 15. maddesi uygulanmak suretiyle "10 ay kısa süreli durdurma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

İSTEMİN KONUSU : Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi'nin 22/01/2015 tarih ve E:2014/656, K:2015/95 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan davacının Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipler ve Güven Timleri Büro Amirliği'nde görev yaptığı dönemde polis noktasında nöbetçi olmasına rağmen görev yerini terk ettiğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 11. maddesi uyarınca 24 ay uzun süreli durdurma cezasıyla cezalandırılması gerekmekte ise de, geçmiş hizmetlerinin olması ve sicilinin iyi olduğundan bahisle anılan Tüzük'ün 15. maddesi uyarınca bir alt ceza uygulanarak "10 ay kısa süreli durdurma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Kocaeli Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu'nun 06/11/2013 tarih ve 2013/189 Sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi'nin 22/01/2015 tarih ve E:2014/656, K:2015/95 Sayılı kararında; 29/05/2013 tarihinde Komiser R.Ö.Ö. tarafından yapılan denetim sonrasında davacı hakkında düzenlenen 29/05/2013 tarihli rapor üzerine yapılan disiplin soruşturması sonucunda hazırlanan rapor yeterli görülmeyip isnat edilen fiille ilgili davacının savunması alınmak suretiyle disiplin cezası verildiği anlaşılmakta ise de davacıya isnat edilen fiille ilgili herhangi bir tutanak bulunmadığı, sadece davacının 19:30'da görevinde olması gerekirken görevine saatinde gelmediği, 21:10 sıralarında geldiği yönünde tek taraflı bir durum raporu bulunduğu gibi soruşturma sırasında ve sonrasında da bu raporu düzenleyen Komiser R.Ö.Ö.'nün ifadesinin alınmadığı, ayrıca davacı hakkında "nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz geç dönmek" suçlaması ile disiplin soruşturması yapılmasına, düzenlenen raporda isnat edilen suçun sübuta ermediği gerekçesiyle "ceza tayinine mahal olmadığı" yönünde kanaat bildirilmesine, Disiplin Kurulunca disiplin soruşturma raporunda esaslı eksiklikler veya hatalar bulunup bulunmadığı, soruşturma raporunun yeterli/yetersiz olup olmadığı hususlarında herhangi bir tespitte bulunulmamasına ve belirtilen fiille ilgili davacının savunmasının alınmasına karşın davacıya isnat edilen ve savunması alınan fiilden farklı olarak "görev yerini terk etmek" suçundan dolayı dava konusu disiplin cezasının verildiği, oysa davacının soruşturma sırasında alınan ifadesinde ve dava dilekçesinde; 29/05/2013 tarihinde 19:30-21:30 saatleri arasında silahsız olarak arka cephede görevli olduğunu, ancak arka cephede nöbetçi memurun bulunması gereken kulübenin kullanılır vaziyette olmamasından dolayı şubenin tam arkasında bulunan fuar içerisindeki çay bahçesinde görev yerini görür vaziyette M.Y. isimli bir vatandaşla oturduğunu, M.Y. isimli vatandaşın da ifadesinde bu durumu belirttiği halde belirtilen hususlarla ilgili ne disiplin soruşturma raporunda ne de sonrasında herhangi bir somut, açık ve net tespit, inceleme ve araştırma yapılmadığı belirtilmiş ve davacının ileri sürdüğü hususlar dikkate alınarak ve denetim raporunu düzenleyen Komiser R.Ö.Ö. de dahil ilgili tanık ifadeleri alınarak ve varsa kamera kaydı dahil tüm bilgi ve belgeler incelenerek yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda olayın değerlendirilmesi, adli, idari ve disiplin yönünden soruşturulan hakkında soruşturmacı kanaat teklifinin de yer aldığı soruşturma raporunun hazırlanması, olayın şüpheye yer vermeyecek şekilde somut delillerle ortaya konulması, isnat edilen suç konusu eylem, işlem, tutum ve davranışların tek tek ne olduğu ( nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz geç dönmek, görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak, amirin izni olmaksızın görev yerinden ayrılmak... ) ve hangi mevzuat hükmünü ihlal ettiği açık ve net bir şekilde ortaya konulup fiilin davacıya bildirilerek savunmasının alınması ve bunlardan sonra yetkili amir ve kurullarca yukarıda sıralanan bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasının incelenerek karar verilmesi gerekirken belirtilen usullere uyulmadan eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacı hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda eyleminin sübuta erdiği kanaatiyle dava konusu disiplin cezasının tesis edildiği, davacının çevre koruma nöbetçisi olduğu sırada şubenin tam arkasında bulunan fuar içerisindeki çay bahçesinde görev yerini görür vaziyette M.Y. isimli vatandaş ile birlikte sohbet ettiğinin gerek davacının beyanından gerekse tanık ifadesinden anlaşıldığı, davacının görev yerinde görülmediği, Mahkemenin iptal gerekçesinin kabulünün mümkün olmadığı, işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu, bu nedenle dava konusu işlemi iptal eden Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ :İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacının Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipler ve Güven Timleri Büro Amirliğinde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde görevine geç geldiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan raporda; 29/05/2013 günü Yıldırım Ekipler ve Güven Timleri Büro Amirliğinde yapılan denetimlerde, davacının 29/05/2013 günü saat 19:30 ile 30/05/2013 günü 08:30 saatleri arası çevre koruma nöbetçisi olarak görevli olduğu, 19:30-21:30 saatleri arasında silahsız olarak arka cephede görev listesinde isminin bulunduğu, arka cephede nöbetçi memurun bulunması gereken kulübede nöbet tutması gerekirken görevine saat 21:10 sıralarında geldiği, bu durumun aynı tarihte rapor altına alındığı, rapor üzerine başlatılan soruşturma kapsamında alınan davacının savunmasında, arka cephede nöbetçi memurun bulunması gereken kulübenin kullanılır vaziyette olmamasından dolayı şubenin tam arkasında bulunan fuar içerisindeki çay bahçesinde görev yerini görür vaziyette M.Y. isimli esnafla birlikte ön cephedeki silahlı olarak tutacağı nöbet saatine kadar oturduğunu beyan ettiği, M.Y. isimli şahsın da davacının ifadesini doğrulayarak davacı ile şubenin ön kısmındaki görevi devralacağı saate kadar oturup muhabbet ettiklerini beyan ettiği, diğer çevre koruma nöbetçisi ile telsiz nöbetçisinin ise davacıyı görmediklerini ve nerede olduğunu bilmediklerini beyan ettikleri belirtilmiş ve netice itibariyla davacının üzerine atılı fiilin Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 4/5. maddesinde düzenlenen "nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz geç dönmek" fiiline uymadığı gerekçesiyle hakkında "ceza tayinine mahal olmadığına" dair görüş belirtilmiştir.

Söz konusu raporu değerlendiren Kocaeli Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun 06/11/2013 tarih ve 2013/189 Sayılı kararıyla; davacının alınan ifadesinde nöbet yerini görür vaziyette fuar içerisindeki çay bahçesinde arkadaşı ile sohbet ettiğini beyan ettiği, arkadaşının da bunu doğruladığı, dolayısıyla davacının "görev yerini terk etmek" suçunu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığından bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 11. maddesi uyarınca "24 ay uzun süreli durdurma" cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, geçmiş hizmetlerinin olumlu ve sicilinin iyi olduğundan bahisle anılan Tüzük'ün 15. maddesi uyarınca bir alt ceza uygulanarak "10 ay kısa süreli durdurma" cezası ile cezalandırılmıştır.

Bunun üzerine, söz konusu cezanın iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün "Görev yerinden ayrılma" başlıklı 11. maddesinde, "Amirin izni olmaksızın görev yerinden ayrılan memura uzun süreli durdurma cezasının üst sınırı verilir. Ayrılma, uzun süreli ya da görevi aksatacak biçimde olmuşsa ya da Devleti ya da kişileri zarara uğratmışsa, durumun niteliğine, ağırlığına ya da zararın derecesine göre, meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Tüzük'ün 15. maddesinin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan şeklinde ise, "Kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memurlara Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısı uygulanabilir." kuralı yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlıkta, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipler ve Güven Timleri Büro Amirliğinde polis memuru olarak görev yapan ve 29/05/2013 günü saat 19:30 ile 30/05/2013 günü saat 08:30 arasında çevre koruma nöbetçisi olarak görevlendirilmiş olan davacının 19:30-21:30 saatleri arasında Şubenin arka tarafında silahsız olarak çevre koruma nöbetçiliği görevini yerine getirmesi gerekirken nöbet yerini görür vaziyette fuar içerisindeki çay bahçesinde arkadaşı ile sohbet ettiği hem davacının hem de arkadaşının soruşturma kapsamındaki ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının çevre koruma nöbetçisi olarak görevlendirildiği zaman dilimi içerisinde amirinden izin almaksızın görev yerini terk etmesi Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 11. maddesi uyarınca cezalandırılmasını gerektirdiğinden, anılan Tüzük'ün 15. maddesi uygulanmak suretiyle "10 ay kısa süreli durdurma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalının temyiz isteminin kabulüne

kazancı.com

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2016/29470
K. 2019/4126
T. 12.6.2019

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... İl Emniyet Müdürlüğü emrinde komiser olarak görev yapan davacının, ... İli, ... Polis Merkezi Amirliği'nde, grup amiri görev yaptığı dönemde, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğine aykırı biçimde giyinmek, eksik kuşamla göreve çıkmak, görev yeri kol arması ve sicil numarası takmamak" ve "Amirin izni olmaksızın görev yerinden ayrılmak" fiillerini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 5/A-3. ve 11. maddeleri uyarınca 24 ay uzun süreli durdurma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 13/08/2015 tarih ve ... sayılı ... Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; olayda, soruşturma raporu ve eklerinin birlikte değerlendirilmesinden, davacının; sivil kıyafetli olarak, amirin izni olmaksızın görev yerinden ayrıldığı, dolayısıyla isnat edilen suçun sübuta erdiği ve bu suça uygun olan disiplin cezasıyla cezalandırıldığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, görev yerinin tüm sorumluluk bölgesi olduğu, görev yerinden ayrılmak gibi bir durumunun olmadığı, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

kazancı.com

Jandarma Disiplin Kanunu 7068

Emniyet Disiplin Tüzüğü 2020

24 ay uzun süreli DURDURMA cezası nedir

Meslekten çıkarmanın bir alt cezası

İl polis disiplin kurulu ne zaman toplanır

Nöbet yerini terk etmenin cezası asker

Görev yeri terk savunma

7068 sayılı Kanun hakkında detaylı bilgi edinmek maksadıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

1