Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir

  • Anasayfa
  • Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir

Adli sicil, kişi hakkında verilmiş, neticesinde kesinleşmiş  mahkeme hükmünün kaydedildiği ve işlendiği kütüğü ifade eder. Adli sicil sonucu bu kütüğe kaydedilen kayıt; sicil kaydı, adli sicil kaydı, sabıka kaydı, adli sicil belgesi şeklinde isimlend

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir

Adli Sicil Kaydı Nedir? 

Adli sicil, kişi hakkında verilmiş, neticesinde kesinleşmiş  mahkeme hükmünün kaydedildiği ve işlendiği kütüğü ifade eder. Adli sicil sonucu bu kütüğe kaydedilen kayıt; sicil kaydı, adli sicil kaydı, sabıka kaydı, adli sicil belgesi şeklinde isimlendirilir. Ülkemizde hem Türk vatandaşlarının hem de Türkiye'de suç işlemiş yabancıların mahkumiyet kararları bu sicile kaydedilmektedir. 


Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir?

Adli sicil arşiv kaydı ise yukarıda bahsedilen adli sicil kaydı, adli sicil belgesi ya da sabıka kaydında yer alan suçların infazının tamamlanmasına müteakip silinmesi neticesinde kaydedildiği bölümdür. Yani kişi hakkında bir mahkumiyet hükmü verilip bu hüküm kesinleştikten adli sicil kaydına kaydedilirken, kişinin gerekli infaz süresini tamamlaması üzerine bu kayıt bu defa adli sicil arşiv kaydına atılarak bu şekilde adlandırılır. Bu sebeple çoğu zaman kişi hakkında adli sicil kaydında mahkeme hükmüne ulaşılamazken bu husus adli sicil arşiv kaydında görünmektedir.

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Arasındaki Fark Nedir?

Kişi hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı adli sicil kaydında yer alırken bu suçun infazının tamamlanmasının ardından adli sicil arşiv kaydında görüntülenebildiğinden yukarıda bahsedilmişti. Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı arasında var olan bu temel ayrım hukuki anlamda birtakım farklılıkları bünyesinde barındırır. 

Kişi kendisine ait adli sicil kaydını talep ettiğinde verilen adli sicil kaydı evrakında yalnızca şayet sicilinde bir adli kayıt varsa bu görünür ve evrakta "arşiv kaydı yoktur" ibaresine yer verilir. Ancak kişinin adli sicili silinmişse ya da daha öncesinde var olan bir adli sicil arşiv kaydı mevcutsa bu durumda "Adli sicil kaydı yoktur." ibaresi görünür ve bu defa kişinin arşiv kaydına ilişkin kayıtları yer alır. Bu kayıt da kişinin bir adli sicil kaydının olmadığını ancak arşiv kaydının bulunduğunu ifade eder. 

Çift Sorgulu Adli Sicil Kaydı Nedir?

Çift sorgulu adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydı aynı şeyi ifade eder. Kişinin adli sicil belgesinde adli sicil ve arşiv olarak adlandırılan iki bölüm yer aldığından bu her iki bölümün birlikte görüntülenebildiği belge aynı zamanda çift sorgulu adli sicil kaydı olarak adlandırılır.

Arşiv Araştırmalı Sabıka Kaydı (Detaylı Adli Sicil Kaydı Nedir?)

Arşiv araştırmalı sabıka kaydı ya da detaylı adli sicil kaydı da yukarıda bahsedilen adli sicil arşiv kaydıyla aynıdır. Bu belgede de kişinin hem adli sicil hem de arşiv kaydı birlikte yer alır.

Hangi Bilgiler Adli Sicil Kaydına İşlenir? 

-Kesinleşmiş mahkeme kararları adli sicil kaydına işlenir. Yukarıda da değinildiği üzere kişi hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararları adli sicil kaydına işlenir. Dolayısıyla kişinin işlediği bir suç nedeniyle hakkında mahkumiyete karar verilmişse bunun adli sicil kaydına işlenebilmesi için kararın kesinleşmesi zorunludur. Soruşturma, kovuşturma aşamasında ve kanun yollarına başvurulması halinde karar henüz kesinleşmiş niteliği taşımadığından bu aşamada adli sicile işlenemez.

-Hapis cezaları adli sicil kaydına işlenir. Kişi hapis cezası nedeniyle cezaevine girdikten bir süre sonra hakkında şartlı salıverilmeye karar verilirse şartlı tahliye kararı da adli sicil kaydına işlenir. Şartlı tahliye kararının uzatılması ve geri alınması kararları da adli sicil kaydına işlenmektedir.
-Ceza ve güvenlik tedbirleri adli sicil kaydına işlenir, bunun tek istisnası kişi hakkında verilmiş olan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararıdır. 

-Kişi hapis cezasının infazını tamamladıktan sonra bu cezanın infaz edildiğine dair bilgi de adli sicil kaydına işlenir.

-Kişi hakkında verilen hapis cezasının ertelenmesi kararı adli sicil kaydına işlenmeden direkt arşive kaydedilir.

-Kişinin denetim süresini iyi halli olarak geçirmesi sonucu ceza infaz edilmiş sayılmışsa bu da adli sicil kaydına işlenir. Tam aksi olan durumda, yani ertelenen hapis cezasında denetim süresindeki yükümlülüklere uyulmaz ve cezanın kurumda çektirilmesine karar verilirse buna ilişkin bilgiler de adli sicil kaydına işlenir. 

-Kişi hakkında adli para cezasına hükmedilmesi halinde bu mahkumiyet adli sicile işlenmeden direkt arşive kaydedilir. 

-Kısa süreli hapis cezasının seçenek bir yaptırıma çevrilmesi hususuna dair karar da adli sicil kaydında yer alır.

-Kişi mahkeme kararı ile belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmışsa, hakkında bir meslek ya da sanatın icrasının yasaklanması kararı ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilmişse bu kararlar da adli sicil kaydına işlenir.

-Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri şayet Türk hukuku bakımından sonuç doğuruyorsa buna ilişkin bir karar verilmesi amacıyla Cumhuriyet Savcısı tarafından istemde bulunulur. Bu istem sonucu verilen kararlar da adli sicil kaydına işlenmektedir. 

-Şikayetten vazgeçme yahut etkin pişmanlık nedeniyle verilmiş olan kararlar adli sicil kaydına işlenir.

-Ceza zaman aşımının dolduğu tespit edilerek verilen mahkeme kararları adli sicil kaydında yer alır.

-Genel veya özel affa ilişkin kanunlar ya da özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları da adli sicil kaydına işlenmektedir.

-Son olarak Askeri Ceza Kanunu uyarınca verilmiş olan kararlarda yalnızca "feri cezalar" adli sicil kaydına işlenir.

Adli Sicil Kaydı ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı

Ceza veya güvenlik tedbirleri açısından temel kural hepsinin adli sicil kaydına işlenmesi ise de Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin karar adli sicil kaydına işlenmez. Zira HAGB kararı niteliği itibarıyla bir mahkumiyet kararı değildir. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin kararlar adli sicil kaydında kendilerine has bir bölüme kayıt edilir, dolayısıyla adli sicil kaydında görünmezler. Kişi hakkında bu bilgiye ancak bir soruşturma ya da kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hakim, Cumhuriyet Başsavcılığının istemi neticesinde ulaşılabilir. 

Adli Sicil ve Kaydı ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararları da kendileri has bir sisteme kaydedildiğinden normal bir adli sicil kaydında görünmesi mümkün değildir. 

Adli Sicil Kaydında Hangi Cezalar Yer Almaz? 

-Kesinleşmemiş mahkeme kararları 
-Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa dahi disiplin suçları
-Sırf askeri suçlara ilişkin mahkumiyet kararları
-Disiplin ve tazyik hapsi kararları
-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı (HAGB)
-Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı
-İdari para cezaları adli sicil kaydında yer almaz.  

Adli Sicil Bilgilerini Kimler İsteyebilir? 

-Kişiye ait adli sicil bilgileri ancak kullanış amacının ve verilecek mercinin belirtilmiş olması suretiyle kişinin bizzat kendisi, vekaletnamede açıkça belirtilmişse vekili, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından istenebilir. Bu esnada kişiye ait kimlik bilgilerinin doğru ve gerekli şekilde verilmesi önemli ve zorunludur. 

-18 yaşından küçüklerle ilgili adli sicil kayıtları ancak bir soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek maksadıyla mahkeme, hakim ve savcılıklar tarafından istenebilir.

-Adli sicil bilgileri istenmesi halinde yabancı devletlere de verilebilir ancak burada ülkemizin taraf olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası sözleşmelere ve şayet sözleşme yoksa karşılıklılık esasına göre hareket edilir. 

Arşiv Bilgilerini Kimler İsteyebilir?

-Kişiye ait arşiv bilgileri ancak kullanılış amacının belirtilmesi suretiyle bizzat kendisi, vekaletnamede açıkça belirtilmişse vekili tarafından istenebilir.

-Arşiv bilgileri bunun dışında bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bilgi edinilmesi maksadıyla hakim veya savcılıklar tarafından istenebilir.

-Ayrıca yetkili seçim kuruları ile mevzuatında "affa uğramış olsa bile" ibaresi bulunan kanunlarda belirtilen suçlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenebilir. 

-Kişi hakkında alınacak bir karar yahut yapılacak herhangi bir işlemle ilgili olarak kanunda açıkça belirtilmemiş olması şartıyla kimse bir yakınının adli sicil ve arşiv kaydını isteyemez.

-18 yaşından küçüklerle ilgili arşiv kayıtları ancak bir soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek maksadıyla mahkeme, hakim ve savcılıklar tarafından istenebilir.

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Nereden Alınır? 

Kişi adli sicil belgesini ya da adli sicil bilgilerini iki şekilde elde edebilir. Bunlardan ilki e-devlet üzerinden adli sicil belgesinin alınmasıdır. Kişi istenen gerekli bilgilerin doldurulması neticesinde adli sicil kaydı sorgulama ve adli sicil kaydı doğrulama şeklinde iki seçenekle karşılaşır. Buradan adli sicil kaydı sorgulama kısmının seçilmesi halinde adli sicil belgesine ulaşılması mümkündür.

İkinci yol ise kişinin adli sicil belgesini talep ettiğine dair bir dilekçe ile bahsedilecek olan kurumlara başvurmasıdır. Şöyle ki; kişiye ait adli sicil bilgileri mahalli adli sicillerde Cumhuriyet Başsavcılıkları, asliye mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde kaymakamlıklar ve merkezi adli sicil söz konusu ise Genel Müdürlük tarafından verilir.

Mahkemeler ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ise adli sicil bilgilerini kurulmuş olması halinde bilgi işlem merkezinden isteyebilir. Ancak kurulmamış ise bağlı bulundukları ağır ceza bilgi işlem merkezinden kişinin adli sicil bilgilerinin istenebilmesi de mümkündür. 

E- Devlet Üzerinden Adli Sicil Kaydı Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

Kişi E-devlet üzerinden adli sicil kaydı sorgulaması yaparken ekranda istenen kurumun belirtilmesi zorunludur. Bu aşamada seçim yapılırken belgenin özel kurum mu yoksa resmi kurum tarafından mı istendiğinin doğru belirtilmesi oldukça önemlidir. Zira kişi resmi kurumu seçerse adli sicil arşiv kaydı görünecekken özel kurumun seçilmesi halinde yalnızca adli sicil kaydı görünür, arşiv kayıtları görüntülenemez. Örneğin kişi adli sicil belgesini özel bir iş başvurusu amacıyla almak istiyorsa bu aşamada özel kurumu seçmelidir, zira aksi halde kişinin varsa arşiv kaydı da bu aşamada görünecektir. 

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Nerelere Verilir?

Adli sicil kaydı kişinin arşiv belgelerini içermediğinden özellikle iş başvuruları, öğrenciler için okul ve yurt kaydı yapılması gibi birçok özel durumda özel kurumlar tarafından istenebilmektedir. Ancak adli sicil arşiv kaydı kişinin arşiv belgelerini de gösterdiğinden çoğunlukla resmi kurumlar yahut vize işlemleri için bazı ülkeler tarafından istenebilmektedir. 

Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir? Adli Sicil Kaydı Hangi Hallerde Silinir?

Adli sicil kaydı belirli hallerin gerçekleşmesi halinde resmi kurumlar tarafından silinerek arşiv kaydına alınmaktadır. Adli sicil kaydının silindiği durumlar şunlardır:

-Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
Kişinin cezasının veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması hallerinde bildirme fişinin merkezi sisteme kaydedilmesi durumunda güncellemenin yapılmasına müteakip Genel Müdürlük tarafından adli sicil kaydı silinir ve bilgiler arşiv kaydına alınır.

-Şikayetten vazgeçme, etkin pişmanlık ve ceza zaman aşımının dolması,
Şikayetten vazgeçme, etkin pişmanlık ve ceza zaman aşımının dolması hallerinde bildirme fişinin merkezi sisteme kaydedilmesi durumunda güncellemesinin yapılmasına müteakip Genel Müdürlük tarafından adli sicil kaydı silinir ve bilgiler arşiv kaydına alınır.

-Genel af halinde,
Adli sicil kaydının silindiği bir diğer hal genel aftır. Genel af halinde Genel Müdürlük tarafından silme işlemi kendiliğinden yapılmakta ve kayıtlar arşive alınmaktadır.

-Ölüm halinde,
Kişinin ölmesi halinde ölüm belgesinin Genel Müdürlüğü ulaşmasına müteakip adli sicil kaydı tamamen silinir.  Ceza infaz kurumundaki bir hükümlünün ölmesi halinde ise hükümlü ölüm bilgileri ise nüfus kayıt bilgileri ile birlikte en geç üç gün içinde ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca Genel Müdürlüğe bildirilir.

-Yabancı mahkemelerce verilmiş hürriyeti bağlayıcı mahkumiyet süresinin  geçmesi halinde,
Türk vatandaşı kişi hakkında yabancı mahkemelerce verilen adli sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezalara ilişkin mahkumiyet kararları, kararın kesinleştiği tarihten itibaren mahkumiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle Genel Müdürlük tarafından adli sicilden silinir ve arşiv kaydına alınır.

-Adli para cezası şeklindeki mahkumiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesi kararları ise adli sicil kaydına alınmadan direkt olarak arşive kaydedilir. 

Adli Sicil Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli sicil arşiv kaydı belirli hallerin gerçekleşmesi halinde resmi kurumlar tarafından tamamen silinir. Adli sicil arşiv kaydının silindiği durumlar şunlardır:


-Ölüm halinde,
İlgilinin ölümü halinde arşiv kaydı Genel Müdürlükçe tamamen silinir.

-Anayasa (m.76) ve TCK dışındaki kanunlarla hak yoksunluğuna sebep olan mahkumiyetlerde koşullar oluştuğunda,
Anayasa (m.76) ve Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna sebep olan mahkûmiyet hükümleri bakımından kaydın arşive alınma şartlarının oluştuğu tarihten itibaren Genel Müdürlükçe arşiv kaydı tamamen silinir.

-Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması şartıyla 15 yıl geçmesi halinde,
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması şartıyla 15 yıl geçmesiyle adli sicil ve arşiv kaydı Genel Müdürlük tarafından tamamen silinir.

-Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın 30 yıl geçmesi halinde,
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın 30 yıl geçmesiyle adli sicil ve arşiv kaydı Genel Müdürlük tarafından tamamen silinir.

-Diğer mahkûmiyetler açısından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 5 yılın geçmesi halinde,
Diğer mahkumiyetler açısından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 5 yılın geçmesiyle arşiv kaydı tamamen silinir.

-Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması hâlinde,
Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde ilgili suça ilişkin mahkumiyet adlî sicil ve arşiv kayıtları talep aranmaksızın silinir.

-Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi neticesinde verilen beraat ya da ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi hâlinde,
Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi neticesinde  verilen beraat ya da ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkumiyet kararına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı Genel Müdürlük tarafından tamamen silinir.

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Sildirme Dilekçe Örneği

Yukarıda detaylıca bahsedildiği üzere adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydı çeşitli birçok özel durumu ve farklılığı bünyesinde barındırmaktadır. Cezanızın infaz edilmesine ya da yukarıda sayılı durumlar gerçekleşmiş olmasına rağmen hala adli sicil kaydınız silinmemişse mağduriyet yaşamamanız adına bir ceza avukatı ile görüşerek ilgili yerlere başvuruda bulunmanız faydalı olacaktır. 

 
Adli Sicil Kaydı / Adli Sicil Arşiv Kaydı Yargıtay Kararı

-Kasten öldürmeye teşebbüs kararına ilişkin arşiv kaydının silinmesi Yargıtay Kararı

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2014/3727K. Sayılı kararı.
"Hükümlü hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçu nedeniyle verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının süre itibariyle anayasa’nın 76. maddesi kapsamında kaldığından ve Adli Sicil Kanunu’nun 12. maddesinde öngörülen sürenin geçmemesi nedeniyle 5352 sayılı kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca arşiv kaydından çıkartılması mümkün değildir. Bu durumda ya yasaklanmış hakların geri alınması kararı yoluyla arşiv kaydına alınma tarihinden itibaren 15 yıl içinde veya bu karar alınmamışsa 30 yıl içinde silinebilir."

-Resmi evrakta sahtecilik suçuna ilişkin arşiv kaydının silinmesi Yargıtay Kararı

Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 2013/9374K. Sayılı kararı.
"Resmi evrakta sahtecilik suçu nedeniyle 1 yıl 8 ay ceza alan hükümlünün cezası infaz edildiğinden adli sicil kaydının silinmesi mümkündür. Ancak adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi cezanın süresi ve suçun vasfı nedeniyle 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca aynı Kanunun 12. maddesine göre işlem yapılması zorunludur. Bu nedenle ya hükümlü yasaklanmış hakların geri alınması kararı alarak cezanın infazından itibaren 15 yıl içinde ya da bu karar olmadan cezanın infazından itibaren 30 yıl içinde arşiv kaydını sildirebilir."

-Ateşli Silahlar Kanununa aykırılığa ilişkin suçta arşiv kaydının silinmesi Yargıtay Kararı

Yargıtay 8. Dairesinin 09.02.2011 tarih, 2011/1017K. Sayılı kararı.
 "5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2. maddesinde, suç tarihi gözönüne alınarak aynı Yasanın yürürlük tarihinden önceki kayıtların silinmesine ilişkin koşullar düzenlenmiş olmakla, talep sahibi H. A.’un mahkumiyetine konu kaydın da bu kapsamda bulunduğu, bu sebeple yürürlükten kaldırılan 3682 Sayılı Adli Sicil Kanununun 8. maddesinde belirlenen koşullar oluştuğunda, silinmesi mümkün suçlara dair adli sicil kayıtlarının mahkemece verilen silme kayıtlarına dayanılarak ve Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca adli sicil kaydından çıkarıldığı, belirtilen madde metinlerinde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan, başta Anayasa’nın 76. maddesi ile özel kanunlarda sayılan suç ve cezaların ise 5352 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre istenildiğinde verilmek üzere arşiv kaydına alındığı, aynı Kanunun 12. maddesinde sayılan koşullar dışında silinmesine yasal olanak bulunmadığı, sözü edilen bu durum karşısında arşiv kaydının silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden, bu kaydın arşiv kayıtlarından çıkarılmasına karar verilmesi gerekmektedir."

-Sanığın mahkumiyetinin silinme koşullarının oluşması ve HAGB Kararına ilişkin arşiv kaydının silinmesi Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 01.04.2019 tarih, 2009/2119E. Ve 2009/17270K. Sayılı kararı.
"Sanık Bayram’ın adli sicil kaydındaki mahkumiyetinin silinme koşulları oluşması nedeniyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel teşkil etmeyeceği, ayrıca katılanın bir tazminat istemi bulunmadığı gibi, dosyaya yansıyan bir zararının da belirlenmediği ve manevi zararın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi sırasında nazara alınamayacağı gözetilmeden, sanıkların katılanın zararını karşılamadığı ve şartları oluşmadığı biçimindeki dosya içeriğine uygun olmayan gerekçe ile sanıklar hakkında 5271 sayılı CMK’nın 231/5. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir."

1